• HOME
  • NAS 메뉴얼

QNAP NAS 메뉴얼 모음

Version QES
Model ES1640dc, ES1642dc
Language View Download
English (About 2MB)

Version QTS 4.2.2
1-Bay TS-110, TS-112, TS-112P, TS-119, TS-119P+, TS-119P II, TS-120, TS-121 TS-128, TS-131
2-Bay TS-210, TS-212, TS-212-E, TS-212P, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-219P II, TS-220, TS-221, TS-239 Pro, TS-239 Pro II, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro, TS-259 Pro+, HS-210, TS-269H TS-228, TS-231, TS-231+, TS-251, TS-251+, HS-251, HS-251+, TS-251C, TS-251A, TS-253 Pro, TS-253A, TS-269L, TS-269 Pro
4-Bay TS-410, TS-410U, TS-412, TS-412U, TS-419P, TS-419P+, TS-419P II, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-420, TS-420U, TS-421, TS-421U, TS-439 Pro, TS-439 Pro II, TS-439 Pro II+, TS-439U-RP/SP, TS-459 Pro, SS-439 Pro, TS-459 Pro II, TS-459 Pro+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+ IS-400 Pro, TS-431, TS-431U, TS-431+, TS-451, TS-451+, TS-451S, TS-451U, TS-451A, TBS-453A, IS-453S, TS-453S Pro, TS-453 Pro, TS-453A, TS-453U, TS-453U-RP, TS-453mini, TVS-463, TS-463U, TS-463U-RP, TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470, TVS-470, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-470 Pro, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP
5-Bay TS-509 Pro, TS-559 Pro, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II TS-563, TS-569 Pro, TS-569L
6-Bay TS-639 Pro, TS-659 Pro, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II TS-651, TS-653 Pro, TS-653A, TVS-663, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TVS-670, TVS-671, TVS-682, TVS-682T
8-Bay TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-859 Pro, SS-839 Pro, TS-859U-RP+, TS-859 Pro+, TS-859U-RP TS-831X, TS-851, TS-853 Pro, TS-853S Pro, TS-853U, TS-853U-RP, TS-853A, TS-863U, TVS-863, TVS-863+, TS-863U-RP, TS-869 Pro, TS-869L, TS-869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TVS-870, TS-870U-RP, TVS-871T, TVS-871, TVS-871U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC880U, TVS-EC880, TS-EC880U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC880U R2, TVS-882, TVS-882T
10-Bay TS-1079 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TS-EC1080 Pro
12-Bay TS-1253U, TS-1253U-RP, TS-1263U, TS-1263U-RP, TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TVS-1271U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1280U, TS-EC1280U-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TS-EC1280U R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-1282, TVS-1282T
15-Bay TVS-EC1580U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP R2
16-Bay TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1680U, TS-EC1680U R2, TS-EC1680U-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TDS-16489U
18-Bay SS-EC1879U-SAS-RP
24-Bay SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC2480U R2, TVS-EC2480U-SAS-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP R2
Language View Download View Download
English (About 5MB) (About 4MB)
Version QTS 4.2.1
1-Bay TS-110, TS-112, TS-112P, TS-119, TS-119P+, TS-119P II, TS-120, TS-121 TS-128, TS-131
2-Bay TS-210, TS-212, TS-212-E, TS-212P, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-219P II, TS-220, TS-221, TS-239 Pro, TS-239 Pro II, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro, TS-259 Pro+, HS-210, TS-269H TS-228, TS-231, TS-231+, TS-251, TS-251+, HS-251, HS-251+, TS-251C, TS-253 Pro, TS-253A, TS-269L, TS-269 Pro
4-Bay TS-410, TS-410U, TS-412, TS-412U, TS-419P, TS-419P+, TS-419P II, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-420, TS-420U, TS-421, TS-421U, TS-439 Pro, TS-439 Pro II, TS-439 Pro II+, TS-439U-RP/SP, TS-459 Pro, SS-439 Pro, TS-459 Pro II, TS-459 Pro+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+ IS-400 Pro, TS-431, TS-431U, TS-431+, TS-451, TS-451+, TS-451S, TS-451U, TBS-453A, IS-453S, TS-453S Pro, TS-453 Pro, TS-453A, TS-453U, TS-453U-RP, TS-453mini, TVS-463, TS-463U, TS-463U-RP, TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470, TVS-470, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-470 Pro, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP
5-Bay TS-509 Pro, TS-559 Pro, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II TS-569 Pro, TS-569L, TS-563
6-Bay TS-639 Pro, TS-659 Pro, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II TS-651, TS-653 Pro, TS-653A, TVS-663, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TVS-670, TVS-671
8-Bay TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-859 Pro, SS-839 Pro, TS-859U-RP+, TS-859 Pro+, TS-859U-RP TS-851, TS-853 Pro, TS-853S Pro, TS-853U, TS-853U-RP, TS-853A, TS-863U, TVS-863, TVS-863+, TS-863U-RP, TS-869 Pro, TS-869L, TS-869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TVS-870, TS-870U-RP, TVS-871T, TVS-871, TVS-871U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC880U, TVS-EC880, TS-EC880U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC880U R2
10-Bay TS-1079 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TS-EC1080 Pro
12-Bay TS-1253U, TS-1253U-RP, TS-1263U, TS-1263U-RP, TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TVS-1271U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1280U, TS-EC1280U-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TS-EC1280U R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2
15-Bay TVS-EC1580U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP R2
16-Bay TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1680U, TS-EC1680U R2, TS-EC1680U-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TDS-16489U
18-Bay SS-EC1879U-SAS-RP
24-Bay SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC2480U R2, TVS-EC2480U-SAS-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP R2
Language View Download View Download
English (About 5MB) (About 4MB)
Deutsch (About 5MB) (About 4MB)
Español (About 5MB) (About 4MB)
Français (About 5MB) (About 4MB)
Italiano (About 5MB) (About 4MB)
Nederlands (About 5MB) (About 4MB)
Pусский (About 5MB) (About 4MB)
日本語 (About 5MB) (About 4MB)
한국어 (About 5MB) (About 4MB)
简体中文 (About 5MB) (About 4MB)
繁體中文 (About 5MB) (About 4MB)
Version QTS 4.2
1-Bay TS-110, TS-112, TS-112P, TS-119, TS-119P+, TS-119P II, TS-120, TS-121 TS-131, TS-128
2-Bay TS-210, TS-212, TS-212-E, TS-212P, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-219P II, TS-220, TS-221, TS-239 Pro, TS-239 Pro II, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro, TS-259 Pro+, HS-210, TS-269H TS-231, TS-231+, TS-251, TS-251+, HS-251, HS-251+, TS-253A, TS-253 Pro, TS-251C, TS-269L, TS-269 Pro, TS-228
4-Bay TS-410, TS-410U, TS-412, TS-412U, TS-419P, TS-419P+, TS-419P II, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-420, TS-420U, TS-421, TS-421U, TS-439 Pro, TS-439 Pro II, TS-439 Pro II+, TS-439U-RP/SP, TS-459 Pro, TS-459 Pro II, TS-459 Pro+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+ TS-431, TS-431U, TS-431+, TS-451, TS-451+, TS-451S, TS-451U, TS-453A, TS-453S Pro, TS-453 Pro, TS-463U, TS-463U-RP, TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-470 Pro, TVS-463, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP, TS-453U, TS-453U-RP, TS-453mini, IS-453S
5-Bay TS-509 Pro, TS-559 Pro, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II TS-569 Pro, TS-569L, TS-563
6-Bay TS-639 Pro, TS-659 Pro, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II TS-651, TS-653A, TS-653 Pro, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TVS-663, TVS-671
8-Bay TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-859 Pro, TS-859U-RP+, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, SS-439 Pro, SS-839 Pro TS-851, TS-853A , TS-853 Pro, TS-853S Pro, TS-853U, TS-853U-RP, TS-863U, TS-863U-RP, TS-869 Pro, TS-869L, TS-869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TVS-EC880, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-863, TVS-863+, TS-EC880U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC879U-RP
10-Bay TS-1079 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TS-EC1080 Pro
12-Bay TS-1253U, TS-1253U-RP, TS-1263U, TS-1263U-RP, TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TVS-1271U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1280U-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP
15-Bay TVS-EC1580U-SAS-RP
16-Bay TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1680U-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TDS-16489U
18-Bay SS-EC1879U-SAS-RP
24-Bay SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP
Language View Download View Download
English (About 5MB) (About 5MB)
Deutsch (About 5MB) (About 6MB)
Español (About 5MB) (About 5MB)
Français (About 5MB) (About 5MB)
Italiano (About 5MB) (About 5MB)
Nederlands (About 5MB) (About 5MB)
Pусский (About 5MB) (About 5MB)
日本語 (About 5MB) (About 5MB)
한국어 (About 5MB) (About 5MB)
简体中文 (About 4MB) (About 4MB)
繁體中文 (About 4MB) (About 5MB)

Version QTS 4.1
1-Bay TS-110, TS-112, TS-112P, TS-119, TS-119P+, TS-119P II, TS-120, TS-121 TS-131
2-Bay TS-210, TS-212, TS-212-E, TS-212P, TS-219, TS-219P, TS-219P+, TS-219P II, TS-220, TS-221, TS-239 Pro, TS-239 Pro II, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro, TS-259 Pro+, HS-210, TS-269H TS-231, TS-269L, TS-269 Pro, TS-251, TS-251+, HS-251, HS-251+, TS-253 Pro, TS-251C
4-Bay TS-410, TS-410U, TS-412, TS-412U, TS-419P, TS-419P+, TS-419P II, TS-419U, TS-419U+, TS-419U II, TS-420, TS-420U, TS-421, TS-421U, TS-439 Pro, TS-439 Pro II, TS-439 Pro II+, TS-439U-RP/SP, TS-459 Pro, TS-459 Pro II, TS-459 Pro+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+ TS-431, TS-451, TS-451+, TS-451S, TS-453S Pro, TS-453 Pro, TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470, TS-470U-RP, TS-470 Pro, TS-470U-SP, TVS-463, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP, TS-453U, TS-453U-RP, TS-453mini, TS-431U
5-Bay TS-509 Pro, TS-559 Pro, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II TS-569 Pro, TS-569L, TS-563
6-Bay TS-639 Pro, TS-659 Pro, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II TS-651, TS-653 Pro, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TVS-663, TVS-671
8-Bay TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-859 Pro, TS-859U-RP+, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, SS-439 Pro, SS-839 Pro TS-853S Pro, TS-869 Pro, TS-869L, TS-869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-851, TS-853 Pro, TVS-EC880, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-863, TVS-863+, TS-EC880U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC879U-RP, TS-853U, TS-853U-RP
10-Bay TS-1079 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TS-EC1080 Pro
12-Bay TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TVS-1271U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1280U-RP, TS-1253U, TS-1253U-RP
16-Bay TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1680U-RP
18-Bay SS-EC1879U-SAS-RP
24-Bay SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP
Language View Download View Download
English (About 6MB) (About 6MB)
Deutsch (About 5MB) (About 5MB)
Español (About 5MB) (About 6MB)
Français (About 5MB) (About 5MB)
Italiano (About 5MB) (About 5MB)
Nederlands (About 5MB) (About 5MB)
Pусский (About 6MB) (About 4MB)
日本語 (About 4MB) (About 5MB)
한국어 (About 6MB) (About 5MB)
简体中文 (About 4MB) (About 4MB)
繁體中文 (About 5MB) (About 5MB)

코멘트 쓰기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.

다음의 HTML 태그와 속성을 사용할 수 있습니다:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>배송정보
배송조회를 하시려면 송장번호를 클릭하세요
배송조회
상품명
주문번호
택배사
송장번호